منشور اخلاقی سیمیا سیستم

منشور شرکت سیمیا سیستم راستای اصول اعتقادیمان در زمینه احترام به هم نوع و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگار […]

منشور اخلاقی سیمیا سیستم مطالعۀ نوشته »